Εγκυκλοπαίδεια Υγείας
Newsletter
*
Η γνώμη σας μετράει
Έχετε πέσει ποτέ θύμα ιατρικού λάθους ; Αν ναι σε τι είδους θεραπευτική πράξη ;

a. Οχι, δεν έχω υποστεί κανένα ιατρικό λάθος
b. Ναι, σε χειρουργική επέμβαση
c. Ναι, σε αισθητική επέμβαση
d. Ναι, σε φαρμακευτική αγωγή
e. Ναι, σε πράξη άλλης ιατρικής ειδικότητας

 
Πληροφορίες για το έργο
Το παρόν έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Π.Κ.Π. INTERREG III A/Ελλάδα - Κύπρος, Μέτρο 3.1 «Προστασία της Υγείας» και ειδικότερα της Πράξης «Αναβάθμιση των Τηλεϊατρικών Υπηρεσιών Υγείας με στόχο τη διασυνοριακή Συνεργασία και τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών».

Το έργο με τίλτο "Ανάπτυξη Συστήματος Καταχώρησης, Επεξεργασίας Δεδομένων Υγείας και Διαχείρισης Έκτακτων Κρίσεων - Δημιουργία Τηλεϊατρικής Πλατφόρμας για την υποστήριξη του πρωτοβάθμιου Φακέλου υγείας Ασθενούς" περιλαμβάνει την ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση ενός δικτυακού (web-based) συστήματος καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων υγείας και την από κοινού διαχείριση έκτακτων κρίσεων, και μίας τηλεϊατρικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του πρωτοβάθμιου φακέλου υγείας ασθενούς και υλοποίηση ηλεκτρονικής κάρτας εθελοντή αιμοδότη - δωρητή οργάνων.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ακόλουθων εφαρμογών:
  • Διαδικτυακή Εφαρμογή (Πύλη) καταχώρησης, επεξεργασίας δεδομένων υγείας και διαχείρισης έκτακτων κρίσεων. Αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτυακής πύλης (web portal) η οποία θα παρέχει υπηρεσίες για την δημιουργία και διαχείριση κοινής βάσης δεδομένων με όλους τους φορείς υγείας του Νομού Δωδεκανήσου και της Κύπρου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς το ευρύ κοινό καθώς και υπηρεσίες που θα ενισχύουν την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ ιατρών και άλλων σχετικών επιστημόνων των περιοχών που εμπλέκονται στο έργο.
  • Τηλεϊατρική πλατφόρμα για την υποστήριξη του πρωτοβάθμιου φακέλου υγείας ασθενούς. Αφορά στην υλοποίηση μίας τηλεϊατρικής πλατφόρμας υποστήριξης του πρωτοβάθμιου ιατρικού φακέλου για τους πολίτες των Δωδεκανήσων και της Κύπρου. Ειδικότερα, στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί Εφαρμογή Παρακολούθησης επιπέδου δημόσιας υγείαςκαθώ και Εφαρμογή Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων